Over deze foto

Algemeen beeld van de stand van zaken in juli 2024 in de 30 RES-regio’s, niet regio-specifiek.

Gebaseerd op gesprekken met en input vanuit regio’s (voorjaar 2024).
Aangevuld met:
•Inzichten van Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, de ministeries van BZK en EZK, Netbeheer Nederland en leden van de programmaraad
•Onderzoek "Voorkeuren van inwoners voor het realiseren van meer schone energie"
Essays van verschillende denkers over RES en de energietransitie.

illustratie van een dorpskern